Ideali - Ideals

Ideali su poput zvijezda. Ne možemo ih dosegnuti, ali se prema njima možemo ravnati.
Ideals are like stars. We can’t reach them, but we can orient ourselves by them.

PočetnaObrtnička komora Bjelovar › ŠTO JE VAŽNO ZNATI O OBRTU?

ŠTO JE VAŽNO ZNATI O OBRTU?

Obavljanje obrta u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o obrtu ("Narodne novine” br. 77/93, 90/6, 64/01, 71/01, 49/03.).

Sažeto, kao najbitnije Zakon određuje da:

  • Obrt u smislu Zakona o obrtu je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
  • Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više dopuštenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pri tom se može koristiti i radom drugih osoba. Osim fizičkih osoba i trgovačka društva posluju po odredbama Zakona o obrtu ako svoju djelatnost ili dio djelatnosti obavljaju na obrtnički način.
  • Dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Pod trajnim obavljanjem obrta podrazumijevaju se i slučajevi kada se privremeno prestaje radom, s namjerom ponovnog obavljanja obrta. Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.
  • Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu. Obrtnicu izdaje nadležni županijski ured državne uprave za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba na čijem će području biti sjedište obrta, a povlasticu nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.
  • Sadržaj i oblik obrtnice i povlastice propisuje ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Ministar rješenjem utvrđuje cijenu obrtnice. Obrtnica se izdaje u dvije veličine od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu obrta, na vidnom mjestu.
  • Ako se obrt obavlja bez obrtnice odnosno bez povlastice ili se obavlja suprotno obrtnici ili povlastici, nadležne inspekcije donijet će rješenje o zabrani obavljanja obrta i zabranit će upotrebu uređaja i opreme kojima se obavlja obrt.


PočetnaObrtnička komora Bjelovar › ŠTO JE VAŽNO ZNATI O OBRTU?