Iskustvo - Experience

Iskustvo je svjetionik koji nam pokazuje put, a ne mjesto gdje se možemo usidriti.
Experience is like lighthouseshowing us the way, and not a place to anchor ourselves.

PočetnaObrtničko obrazovanje › stručna osposobljenost

Stručno osposobljavanje

Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit.

ISPITI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SE SASTOJE OD:
o izrade praktičnog rada i /ili radne probe
o provjere znanja nužnih za samostalno obavljanje malog poduzetništva/obrta

Ispiti se organiziraju u mjesecu: veljači, travnju, lipnju, listopadu i prosincu. Prijave se zaključuju 30 dana prije početka ispita. Za stjecanje potrebnih znanja preporučuje se obrazovanje-priprema za ispit

ISPITE ORGANIZIRA I PROVODI:
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije,
Junija Palmotića 1, Bjelovar,
tel: 043/ 242-242 , 241-280;
fax: 241-280
e-mail: obrazovanje-bj@hok.hr

Cijena ispita je 1. 200, 00 kn.

KOD PRIJAVE POTREBNO JE PRILOŽITI:
o PRIJAVNICU ZA ISPIT
o RODNI LIST
o DOMOVNICU
o SVJEDODŽBU završenog najmanje osmog razreda osnovne škole ili drugog strukovnog obrazovanja
o akontaciju u iznosu 300 kn
o PRIJE PRISTUPA ISPITU - DOKAZ O UPLATI (po ugovoru - 900,00 kn – umanjeno za plaćenu akontaciju)

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti omogućuje zapošljavanje, vođenje poslovanja i samostalno otvaranje malog poduzetništva/obrta u strukovnoj kvalifikaciji za koje je ispitanik osposobljen.

prijavnica_strucna_osposobljenost.pdfprijavnica_strucna_osposobljenost.pdf

Strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje u skladu s europskim smjernicama omogućava stjecanje zanimanja traženih na tržištu rada kao i mogućnost napredovanja u struci, a odvija se prema programu koji se sastoji od općeobrazovnog dijela i naukovanja. Učenik koji je završio osmogodišnje obavezno obrazovanje može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Nakon što odabere zanimanje učenik mora pronaći licencirani obrt ili poduzeće u kojem može realizirati naukovanje.

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktične nastave i vježbi. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

• Zakonom o obrtu (NN 143/13)
te u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama navedenog Zakona do stupanja na snagu novih provedbenih propisa
• Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
• Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (NN 2/08, 4/08 i 17/10),
• Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04)
i
• Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
• Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09)
te
• odgovarajućim nastavnim planovima i programima

Ovo obrazovanje pridonosi povećanju broja zaposlenih u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i podiže kvalitetu rada.

Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (program naukovanja).

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

a) Općeobrazovni dio

315

315

224

854

b) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom

281

280

288

849

c) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno a) + b) + c)

1496

1495

1312

4303

Upis u obrtnička zanimanja

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i liječnicima medicine rada o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje zbog obavljanja pojedinih zanimanja. Nakon što je izabrao zanimanje, učenik traži mjesto za naukovanje.

U svakoj područnoj obrtničkoj komori postoji popis obrtničkih radionica i pravnih osoba koje imaju uvjete za prijam naučnika te su licencirane za provedbu praktične nastave i vježbi. Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, nakon odabira željene radionice, te razgovora i dogovora s obrtnikom vlasnikom, sklapa s njim ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt.

Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, a osobito:

• Početak i trajanje naukovanja
• Učenikovo radno vrijeme u radionici ili na radilištu
• Trajanje i raspored učenikova odmora
• Materijalna naknada za vrijeme trajanja naukovanja i
• Obveze obrtnika glede ostvarivanje nastavnog plana i programa

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt.

Ugovor se evidentira u ministarstvu nadležnom za obrt.

Pomoćnički ispit

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i stručnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Ispit se polaže pred povjerenstvom koje osniva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u kojem su zastupljene osobe koje imaju odgovarajuće majstorsko zvanje i nastavnici srednje strukovne škole za odgovarajuće zanimanje, s time da osobe iz obrta čine većinu.

Nakon položenog ispita izdaje se uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.

Nakon položenog pomoćničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Majstorski ispiti

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu:
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

•Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

•Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

•Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:
•Prijavnicu za ispit
•Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu
•Dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i potvrda o radnom iskustvu u zanimanju za koji se ispit polaže)
•Rodni list

Potvrdu o radnom iskustvu izdaje poslodavac i ovjerava se kod javnog bilježnika.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:
1.dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
2.dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
3.dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
4.dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika
Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Troškove ispita podmiruju ispitanici. Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

prijavnica_m.i.docprijavnica_m.i.doc


PočetnaObrtničko obrazovanje › stručna osposobljenost