Pozitivno mišljenje - Positive thinking

Forsiraj samoga sebe, bit ćeš iznenađen što možeš postići.
Force yourself, you will be suprised what you can do.

PočetnaObrtničko obrazovanje › Licenciranje

LICENCIRANJE

Zakon o obrtu (N.N. 143/13) od 10. 12. 2013. godine propisuje uvjete za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije) usklađeni su s Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (N.N. 37/2015) od 9. 4. 2015.

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Licencu mogu dobiti:

1. OBRTNICI:

- osobe s položenim majstorskim ispitom,

- osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika

2. PRAVNE OSOBE:

Ako se praktični dio naukovanja izvodi u pravnoj osobi tada pravna osoba mora zaposliti osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja.

Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika i pedagoških donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje sukladno posebnim propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE PRILAŽE SE:

Obrtnik, odnosno pravna osoba prilaže: -

- presliku obrtnice, odnosno presliku Rješenja trgovačkog suda (za poduzeća)

- za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanje potrebno je priložiti dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu:
a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili
b) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30.6.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna
znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30.6.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika)

- Ukoliko ta osoba nema položen majstorski ispit mora biti priložena i preslika potvrde o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja iz poučavanja naučnika (javiti se u Ministarstvo obrazovanja)

- Potrebno je priložiti zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika)

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)

Ukoliko sam vlasnik obrta ne udovoljava uvjetima, tada se podaci traže za osobu koja je zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja

- sukladno članku 58. Zakona o obrtu propisano je da obrtnik/zastupnik pravne osobe ne može primiti učenike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ukoliko mu je oduzeto pravo na primanje učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, pa je stoga potrebno priložiti potvrdu od strane Suda časti Hrvatske obrtničke komore (obrazac se nalazi na u privitku ili se podiže u područnoj Obrtničkoj komori – popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom pa ga poslati na Sud časti)

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije zaprima Zahtjeve za izdavanje dozvole, te razmatra potrebnu dokumentaciju i organizira postupak licenciranja.
Adresa: Bjelovar ,Junija Palmotića 1
Tel: 043/242-242, 241-280
e-mail: obrazovanje-bj@hok.hr
Cijena licence: 600,00 kn

>Zahtjev_za_izdavanje_promjenu_dopunu_prestanak_dozvole_licencije_za_izvođenje_praktične_nastave_i_vježbi_naukovanja_za_zanimanje.pdf

zahtjev_za_izdavanje_potvrde_suda_časti-traži_podnositelj.doc

obrazac_za_izdavanje_potvrde_suda_časti-pok_traži.pdf

Stručno osposobljavanje

Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit.

ISPITI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SE SASTOJE OD:
o izrade praktičnog rada i /ili radne probe
o provjere znanja nužnih za samostalno obavljanje malog poduzetništva/obrta

Ispiti se organiziraju u mjesecu: veljači, travnju, lipnju, listopadu i prosincu. Prijave se zaključuju 30 dana prije početka ispita. Za stjecanje potrebnih znanja preporučuje se obrazovanje-priprema za ispit

ISPITE ORGANIZIRA I PROVODI:
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije,
Junija Palmotića 1, Bjelovar,
tel: 043/ 242-242 , 241-280;
fax: 241-280
e-mail: obrazovanje-bj@hok.hr

Cijena ispita je 1. 200, 00 kn.

KOD PRIJAVE POTREBNO JE PRILOŽITI:
o PRIJAVNICU ZA ISPIT
o RODNI LIST
o DOMOVNICU
o SVJEDODŽBU završenog najmanje osmog razreda osnovne škole ili drugog strukovnog obrazovanja
o akontaciju u iznosu 300 kn
o PRIJE PRISTUPA ISPITU - DOKAZ O UPLATI (po ugovoru - 900,00 kn – umanjeno za plaćenu akontaciju)

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti omogućuje zapošljavanje, vođenje poslovanja i samostalno otvaranje malog poduzetništva/obrta u strukovnoj kvalifikaciji za koje je ispitanik osposobljen.

prijavnica_strucna_osposobljenost.pdfprijavnica_strucna_osposobljenost.pdf

Strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje u skladu s europskim smjernicama omogućava stjecanje zanimanja traženih na tržištu rada kao i mogućnost napredovanja u struci, a odvija se prema programu koji se sastoji od općeobrazovnog dijela i naukovanja. Učenik koji je završio osmogodišnje obavezno obrazovanje može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Nakon što odabere zanimanje učenik mora pronaći licencirani obrt ili poduzeće u kojem može realizirati naukovanje.

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktične nastave i vježbi. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

• Zakonom o obrtu (NN 143/13)
te u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama navedenog Zakona do stupanja na snagu novih provedbenih propisa
• Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
• Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (NN 2/08, 4/08 i 17/10),
• Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04)
i
• Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
• Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09)
te
• odgovarajućim nastavnim planovima i programima

Ovo obrazovanje pridonosi povećanju broja zaposlenih u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i podiže kvalitetu rada.

Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (program naukovanja).

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

a) Općeobrazovni dio

315

315

224

854

b) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom

281

280

288

849

c) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno a) + b) + c)

1496

1495

1312

4303

Upis u obrtnička zanimanja

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i liječnicima medicine rada o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje zbog obavljanja pojedinih zanimanja. Nakon što je izabrao zanimanje, učenik traži mjesto za naukovanje.

U svakoj područnoj obrtničkoj komori postoji popis obrtničkih radionica i pravnih osoba koje imaju uvjete za prijam naučnika te su licencirane za provedbu praktične nastave i vježbi. Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, nakon odabira željene radionice, te razgovora i dogovora s obrtnikom vlasnikom, sklapa s njim ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt.

Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, a osobito:

• Početak i trajanje naukovanja
• Učenikovo radno vrijeme u radionici ili na radilištu
• Trajanje i raspored učenikova odmora
• Materijalna naknada za vrijeme trajanja naukovanja i
• Obveze obrtnika glede ostvarivanje nastavnog plana i programa

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i ministarstvu nadležnom za obrt.

Ugovor se evidentira u ministarstvu nadležnom za obrt.

Učenici koji su se odlučili upisati u program obrazovanja za obrtnička zanimanja moraju prije samog upisa pronaći mjesto za naukovanje (praksu) gdje će stjecati znanja i vještine svog budućeg zanimanja. Podatke o onim obrtima ili pravnim osobama koji sudjeluju u provedbi naukovanja možete pronaći putem poveznice: http://www.hok.hr/obrazovanje/mjesta_za_naukovanje_praksu

Pomoćnički ispit

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i stručnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Ispit se polaže pred povjerenstvom koje osniva Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u kojem su zastupljene osobe koje imaju odgovarajuće majstorsko zvanje i nastavnici srednje strukovne škole za odgovarajuće zanimanje, s time da osobe iz obrta čine većinu.

Nakon položenog ispita izdaje se uvjerenje o položenom pomoćničkom ispitu.

Nakon položenog pomoćničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Majstorski ispiti

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu:
• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

•Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

•Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

•Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

•Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:
•Prijavnicu za ispit
•Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu
•Dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i potvrda o radnom iskustvu u zanimanju za koji se ispit polaže)
•Rodni list

Potvrdu o radnom iskustvu izdaje poslodavac i ovjerava se kod javnog bilježnika.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela:
1.dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
2.dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
3.dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
4.dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika
Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Troškove ispita podmiruju ispitanici. Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

prijavnica_m.i.docprijavnica_m.i.doc


PočetnaObrtničko obrazovanje › Licenciranje