Cehovi

Obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po cehovima na razini udruženja obrtnika i cehovima na razini komore. Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini Komore radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha. Cehovi se organiziraju u Komori tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtjeva mogu obuhvatiti jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti.

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Osnovna zadaća ceha je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti na razini Komore.

Poslovi i zadaci ceha su naročito:

 • razmatranje uvjeta poslovanja i promicanje djelatnosti,
 • iniciranje izmjena i dopuna propisa kojima se uređuju uvjeti poslovanja djelatnosti ceha,
 • povezivanje rada odgovarajućih cehova organiziranih u udruženjima obrtnika,
 • povezivanje rada s odgovarajućim cehom na nivou HOK-e
 • sudjelovanje u radu radnih skupina Komore kod izrade prijedloga propisa koji uređuju djelatnost ceha,
 • poticanje i sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima za potrebe djelatnosti ceha,
 • poticanje učešća na sajmovima u zemlji i inozemstvu,
 • sudjelovanje u radu sustava strukovnog obrazovanja za potrebe djelatnosti ceha,
 • poticanje, razvijanje i zaštita dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala članova ceha,
 • organiziranje stručnih skupova, seminara i stručnih predavanja,
 • u okviru međunarodne suradnje Komore suradnja sa sličnim strukovnim oblicima organiziranja u inozemstvu,
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih Statutom i programom rada ceha.