Odbor za sajmove i druge promidžbene aktivnosti

U djelokrugu Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti su poslovi poticanja i organiziranja nastupa obrtnika na sajmovima i izložbama u zemlji i inozemstvu te poslovi promidžbe obrtništva kako putem sajmova tako i putem sredstava javnog informiranja, organiziranja prigodnih skupova, seminara i slično, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.