30 Lip 2020

Donesene nove mjere za očuvanje radnih mjesta i reaktivirane mjere aktivnog zapošljavanja

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na današnjoj je sjednici donijelo odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.03.2020. Upravno vijeće također je donijelo odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Najznačajnije promjene odnose se na potporu za samozapošljavanje, potporu za proširenje poslovanja, potporu na očuvanje radnih mjesta, potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici te potporu za skraćivanje radnog vremena.


Potpora za proširenje poslovanja

Izmjene se kao i kod potpore za samozapošljavanje odnose na iznos potpore male vrijednosti za proširenje poslovanja koji se određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.) i to od 55.000,00 - 75.000,00kn.

Potpora za proširenje poslovanja ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

>ahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Isplata sredstava vršit će se jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Mjera se pokazala dobrom za uži krug korisnika koji kao poduzetnici rastu i razvijaju se te imaju potrebu za novim zapošljavanjem. S ciljem poticanja onih djelatnosti koje su potrebne našem tržištu i koje imaju potencijal dodatnog zapošljavanja, povećava se iznos potpore sa 55.000 na 75.000 kn za prerađivačku industriju, građevinarstvo, opskrbu vodom i sanaciju okoliša te rudarstvo i vađenje. Ostale djelatnosti mogu kao i dosad, ostvariti do najviše 55.000 kn potpore.

Potpora za očuvanje radnih mjesta

Kod potpore za očuvanje radnih mjesta brišu se podmjere:

potpora za skraćivanje radnog vremena
potpora za obrazovanje radnika

Uvode se dvije nove mjere:

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020.g. za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika (mikropoduzetnici) uvodi se budući da se navedeni poslodavci smatraju najugroženijima krizom. Ovime se nastoji izbjeći otpuštanje radnika, odnosno nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih, te gašenje ovih poduzeća.

Potpora za skraćivanje radnog vremena

Potpora za skraćivanje radnog vremena koja obuhvaća potencijalno veći broj korisnika od prijašnje podmjere, uvodi se s obzirom na stanje u gospodarstvu slijedom čega Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID - 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu će imati mogućnost koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika, a potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

Detaljnije informacije dostupne su na ovom linku za mjere očuvanja radnih mjesta te na mjere.hr za ostale mjere.

Uvjeti:

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika
Od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
Od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika.
Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore

 Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. - mikropoduzetnici

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.

Ciljana skupina radnika ne uključuje :

- Umirovljenike

- Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Razdoblje i trajanje

Srpanj 2020.g.

Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere

Visina potpore

- iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Važno:

 Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

 Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno

koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

 Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

 

 Za radnike zaposlene nakon 30.06. 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

 U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

 Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

 Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

 Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.

 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

 Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

 Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

 Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

 Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Način odabira korisnika

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine.

Potpora za samozapošljavanje

Kod potpore za samozapošljavanje izmjene se odnose na trajanje mjere pa tako prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Izmijenjene su i prihvatljive djelatnosti i visina subvencije. Naime, iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika i to u iznosima od 75.000,00 – 100.000,00kn ovisno o djelatnosti.

Za obje skupine korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji

raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)

(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020., odnosno do iskorištenja sredstava.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte variraju od 130.000,00 – 320.000,00kn te se u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos povećava za 10.000,00 kn.

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je da je tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 16 odnosno 18 bodova (ovisno o mjestu prebivališta korisnika/budućeg sjedišta poslovnog subjekta). O konačnoj ocjeni podnositelji zahtjeva se obavještavaju pisanim putem.

Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji ne mogu ostvariti potporu kao ni osobe koje traže potporu i namjeravaju registrirati trgovačko društvo, a imaju ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore.

Izmjena kriterija za potporu male vrijednosti za samozapošljavanje je nužna radi kvalitetnog odabira korisnika potpore koji zaista žele ići u poduzetništvo te zbog boljeg iskorištavanja sredstava potpore. Stoga je najviši iznos potpore sada predviđen za djelatnosti koje su visoko radno intenzivne i nedostajuće na tržištu poput prerađivačke industrije i svih djelatnosti u građevinarstvu. Ukinut je regionalni karakter mjere u smislu iznosa potpore, ali je kroz obrazac ocjenjivanja postignuto dodatno vrednovanje projekata koji dolaze iz najnerazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Radi omogućavanja bolje iskoristivosti potpore za korisnike uvedena je isplata potpore u jednokratnom iznosu.

  Vijesti - Sve