07 Srp 2023

Novim propisima potiče se mirno rješavanje sporova

Dana 29. lipnja 2023. stupio je na snagu novi Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) koji zamjenjuje dosadašnji Zakon o mirenju.

LINK zakona :  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_67_1099.html

Svrha Zakona je stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, ubrzanje postupaka, a što bi trebalo u konačnici rasteretiti redovne sudove od predmeta u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem te omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova.

Novim Zakonom, pokušaj mirnog rješenja spora postaje procesna dužnost stranaka prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, osim radnih sporova. Stranke će biti usmjeravane prema sklapanju nagodbe prije podnošenja tužbe radi naknade štete, a sudovi će ih kod pokretanja parnica upućivati da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji.

Novim Zakonom predviđeno je osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Centar će poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova, dati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora, objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova i drugo. Mirenje izvan suda provodi se pred institucijama za mirenje, a jedna od kojih je i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Isto tako, novim Zakonom o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (NN 53/23) koji je stupio na snagu 25. 2023. također je predviđena medijacija kao jednostavniji i brži način rješavanja sporova. Kako bi se osiguralo da se sporovi rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, zakonom je propisano da se prijedlozi za rješavanje spora podnose jednom od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, a među kojima je i Centar za mirenje pri HOK-u. Cilj zakona je postizanje djelotvornije postupovne zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača, bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu i više razina pravne sigurnosti kako potrošača tako i trgovaca.

HOK svojim članovima koji se nađu u sporu s poslovnim partnerima ili s potrošačima pruža dvije usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja sporova koje su fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima.


Spor možete riješiti pred:

  • Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati različite vrste sporova s ciljem sklapanja nagodbe
  • Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi poslovnih i trgovačkih običaja u obavljanju obrta, ako stranke ne riješe spor mirnim putem

Kroz postupke na Centru i Sudu članovima je omogućeno sigurnije poslovanje jer im oni štede vrijeme i novac koje članovi umjesto na potencijalne parnične i prekršajne postupke te postupke koje bi protiv njih provodio inspektorat, mogu usmjeriti na svoje poslovne aktivnosti i nastaviti poslovnu suradnju koja je bila narušena.

I Centar i Sud odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. godine notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

  Vijesti - Sve