31 Ožu 2023

OBAVIJEST - Objavljen je JAVNI POZIV Za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini (“Županijski glasnik”, 11/22), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) te Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik”, 11/22), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV

Za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpora) kroz slijedeće mjere:

Mjera 1. Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore

Korisnici mjere su mikro, male i srednje tvrtke sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koje se planiraju prijavljivati ili se prijavljuju na EU fondove i javne pozive resornih ministarstava u svrhu novih investicija na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kao što su proširenje djelatnosti, povećanje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, proširenje skladišnih, radnih i uredskih prostora, i drugih opravdanih troškova koji imaju za cilj unaprijeđenje proizvodnje i/ili proširivanje, odnosno poboljšanje usluge.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, kao što su troškovi geodetskih usluga, troškovi glavnog projekta (arhitektonski, strojarski, statički projekt, te projekti priključnih instalacija, struje, vode, plina, grijanja, hlađanja), komunalni doprinos, vodni doprinos, troškovi angažirane snage (naknada koja se plaća HEP-u za veću angažiranu snagu, ali ne i trošak priključka električne energije), troškovi nadzora, troškovi izrade izvedbenog projekta, te troškovi konzultantskih usluga za prijavu na projekt i/ili izradu poslovnih planova i dokumentacije za realizaciju kredita/zajma koji ne mogu iznositi više od 6 % ukupne vrijednosti projekta, ili iznosa kredita/zajma, nastali u 2023. godini.

Sufinanciranje ove mjere moguće je jedino uz dokaz prijave ili namjere prijave na nacionalni izvor ili EU projekt za koji je bilo potrebno ishođenje gore navedene dokumentacije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Iznos sufinanciranja je do 50% stvarnog troška (bez PDV-a) po korisniku, a maksimalni intenzitet potpore je do 2.000,00 eura po korisniku, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno plaćenim prihvatljivim troškovima te dostavi dokaza o prijavi ili namjeri prijave na nacionalni izvor ili EU projekt.

Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz mjeru 1. Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore:

Dokaz o vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu gdje će se realizirati investicijski projekt;
Potvrda o namjeri prijave projekta na EU fondove /javne pozive resornih ministarstava/krediti/zajam HBOR-a ili Hamag-a u 2023. godini ili potpisani ugovor o sufinanciranju;
Preslika izvoda iz katastra i gruntovnog izvatka ukoliko se traži sufinanciranje dokumentacije za izgradnju/dogradnju hale ili poslovnog prostora;
Preslika računa i dokaza o plaćanju usluge izrade potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj;

Mjera 2. Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na fondove EU i nacionalne izvore

Korisnici mjere su obrti sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koje se planiraju prijavljivati ili se prijavljuju na EU fondove i javne pozive resornih ministarstava u svrhu novih investicija na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kao što su proširenje djelatnosti, povećanje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, proširenje skladišnih, radnih i uredskih prostora, i drugih opravdanih troškova koji imaju za cilj unaprijeđenje proizvodnje i/ili proširenje, odnosno poboljšanje usluge.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, kao što su troškovi geodetskih usluga, troškovi glavnog projekta (arhitektonski, strojarski, statički projekt, te projekti priključnih instalacija, struje, vode, plina, grijanja, hlađanja), komunalni doprinos, vodni doprinos, troškovi angažirane snage (naknada koja se plaća HEP-u za veću angažiranu snagu, ali ne i trošak priključka električne energije), troškovi nadzora, troškovi izrade izvedbenog projekta, te troškovi konzultantskih usluga za prijavu na projekt i/ili izradu poslovnih planova i dokumentacija za realizacije kredita/zajma koji ne mogu iznositi više od 6 % ukupne vrijednosti projekta, ili iznosa kredita/zajma, nastali u 2023. godini.

Sufinanciranje ove mjere moguće je jedino uz dokaz prijave na nacionalni izvor ili EU projekt za koji je bilo potrebno ishođenje gore navedene dokumentacije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Iznos sufinanciranja je do 50% stvarnog troška (bez PDV-a) po korisniku, a maksimalni intenzitet potpore je do 1.300,00 eura po korisniku, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno plaćenim prihvatljivim troškovima te dostavi dokaza o prijavi ili namjeri prijave na nacionalni izvor ili EU projekt.

Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz mjeru 2. Sufinanciranje dokumentacije za prijavu obrtnika na fondove EU i nacionalne izvore:

Dokaz o vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu gdje će se realizirati investicijski projekt;
Potvrda o namjeri prijave projekta na EU fondove /javne pozive resornih ministarstava/krediti/zajam HBOR-a ili Hamag-a u 2023. godini ili potpisani ugovor o sufinanciranju;
Preslika izvoda iz katastra i gruntovnog izvatka ukoliko se traži sufinanciranje dokumentacije za izgradnju/dogradnju hale ili poslovnog prostora;
Preslika računa i dokaza o plaćanju usluge izrade potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj.

Mjera 3. Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete

Korisnici mjere su mikro, male i srednje tvrtke i obrti sa sjedištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije koji uvode sustave kvalitete u svoje poslovanje (ISO, HACCP, IFS, GlobalGAP i drugih certifikata u skladu sa EU normama), te obrti za stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Prihvatljivi troškovi su troškovi konzultantskih usluga i usluga certificiranja ovlaštenih tvrtki za pojedini sustav kvalitete, te naknada za troškove obrade zahtjeva za stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, nastali nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

Iznos sufinanciranja je do 50% stvarnog troška (bez PDV-a) po korisniku, a maksimalni intenzitet potpore je do 1.000,00 eura po korisniku, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno plaćenim prihvatljivim troškovima, za stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog odnosno umjetničkog obrta sufinancirat će se 100% stvarnog troška (troškovi rada Komisije).


KORISNICI POTPORA

Korisnici mjera su mikro, male i srednje tvrtke i obrti a koji/e imaju sjedište i proizvodne kapacitete te dodjeljena sredstva ulažu isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Iz svih mjera isključene su tvrtke i obrti koje se pretežito bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, komunalne tvrtke u pretežitom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, te tvrtke u vlasništvu Republike Hrvatske. Ukoliko se pojednina tvrtka ili obrt uz poljoprivrednu djelatnost bavi i nekom drugom registriranom djelatnošću koja bi bila sukladna ovom javnom pozivu kao što je prerada i pakiranje poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja prehrambenih artikala iz poljoprivrenih proizvoda ili slično, za tu djelatnost može ostvariti bespovratna sredstava sukladno ovom javnom pozivu.

Korisnici mjera mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv na temelju plaćenog računa ili ovjerene ponude dobavljača za kupnju, a koju su dužni izvršiti u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o dodjeljenim sredstvima te će im tada biti isplaćena potpora po dostavljenoj kompletnoj dokumentaciji.

Sukladno Uredbi 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Sukladno Uredbi o de minimis potporama pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

  • jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava ili članova u drugom poduzeću;
  • jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog ili nadzornog tijela drugog poduzeće;
  • jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom ugovoru ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
  • jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava u tom poduzeću.

Poduzeća ili osobe koje su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točka (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Korisnik mjera mora voditi računa o izbjegavanju dvostrukog sufinanciranja, na način da isti troškovi koje prijavljuje na ove mjere ne smiju biti sufinancirani od strane resornih ministarstva, drugih jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) ili EU fondova. Za druge troškove istog projekta, koji nisu sufinancirani ovim mjerama, korisnik smije tražiti sufinanciranje iz drugih izvora.

Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik potpisuje izjavu da troškovi za koje se prijavljuje za sufinanciranje Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nisu sufinancirani iz nekog drugog izvora, te da ako mu bude odobreno sufinanciranje od strane Bjelovarsko-bilogorske županije za te i takve troškove neće tražiti sufinanciranje iz drugih izvora.

NAPOMENA: Ostale mjere kao potpore male vrijednosti biti će propisane tokom godine.

Mjere se propisuju periodično tokom cijele godine.

Sve mjere zahtjevati će potpisivanje Ugovora o dodjeljenim sredstvima nakon donešene Odluke o dodjeljenim bespovratnim sredstvima.

Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 6.635,00 eura.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

I . Dokumentacija za sve mjere

Popunjeni i ovjereni obrazac prijave (preuzima se sa web stranica Županije – www.bbz.hr – javni pozivi) ;
Preslika osobne iskaznice (za odgovornu osobu ) ;
Preslika rješenja trgovačkog suda ili preslika obrtnice ili preslika Izvoda iz obrtnog registra (ne starijeg od 6 mjeseci) ;
Preslika računa/ovjerene ponude /potpisanog ugovora za kupnju robe ili usluga za koje se traži sufinanciranje;
Preslika IBAN broja žiro-računa tvrtke ili obrta, odnosno fizičke osobe;
Privola o korištenju osobnih podataka (GDPR);
Dodatna dokumentacija ukoliko je potrebna, a navedena je ispod svake pojedine mjere (odnosi se na mjeru 1., 2., i 3.)

NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijave za dodjelu sredstava dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju, putem pošte preporučeno na adresu:

Bjelovarsko-bilogorska županija

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Dr. A.Starčevića 8, 43000 Bjelovar
sa naznakom "Javni poziv – Mjera __"

ili osobno u Pisarnicu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, a o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti ima pravo zatražiti dodatna pojašnjenja i/ili dostavu dodatne dokumentacije ako iz dostavljene dokumentacije sve nije razumljivo i vidljivo.

Prijave će se obrađivati redom kako su zaprimljene.

Ovaj Javni poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr) pod izbornikom JAVNI POZIVI.

Javni poziv je otvoren od 31.03.2023. do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

ODOBRAVANJE POTPORE

Sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, Razdjel 14 Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, Glava 14-1 Gospodarstvo i obrtništvo.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti, na prijedlog Odluke Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu (mjere1.-3.).

Nisu prihvatljivi korisnici:

- koji imaju nepodmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirani pri nadležnoj Poreznoj upravi;

-koji imaju nepodmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi, a što će se definirati u Javnom pozivu/pozivima Izjavom o usklađenosti s uvjetima Poziva;

- nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;

- Podnositelja prijave nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;

- Podnositelja prijave u čijem se većinskom vlasništvu nalaze druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;

- Podnositelja prijave čiji pojedinačni vlasnici imaju u većinskom vlasništvu druge pravne osobe nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;

- Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela;

- koji kupuju opremu i/ili usluge od povezanih poduzeća.

Nisu prihvatljivi korisnici poduzeća koja su vlasnički povezana na način da je jedno poduzeće osnivač drugoga ili da je isti osnivač nad više poduzeća. U tom slučaju potpora će se odobriti samo jednom od takvih poduzeća.

Konačnu Odluku o dodjeli sredstava za potpore donosi Župan na prijedlog Povjerenstava. Odluka se dostavlja korisnicima poštom ili elektronskom poštom.

Na Odluku nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može izraziti prigovor Županu, putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti. Zaključak Župana po prigovoru je konačan.

Odobreni korisnici mjera sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom potpisuju Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Isplata dodijeljene potpore temeljem Ugovora bit će izvršena u roku od 45 dana, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno prihvatljivim troškovima.

Korisnici kojima je Bjelovarsko-bilogorska županija dodijelila potporu, dužni su označiti sufinanciranu opremu ili poslovni prostor na sljedeći način:

- u vidu samoljepive naljepnice dimenzija D 10 cm x V 5 cm postavlja se na sufinanciranu opremu (pojedinačne dijelove opreme skuplje od 1.000,00 eura) na vidno mjesto, odnosno dimenzija D 20 cm x V 15 cm postavlja se na vidnom mjestu objekta u zoni glavnog ulaza.

Podloga naljepnice je bijele boje. Na njoj se nalazi grb Bjelovarsko-bilogorske županije i ispod njega riječi: SUFINANCIRANO SREDSTVIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE.

Naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje dvije godine od dana donošenja odluke kojim je odobrena potpora.

Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore staviti u funkciju najkasnije u roku 6 mjeseci od dana isplate potpore, dužni su je zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće dvije godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti te je o istom dužan izvijestiti Povjerenstvo za dodjelu potpora malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva.

Ukoliko Povjerenstvo potvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti na IBAN Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti, te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u narednih 5 (pet) godina.

INFORMACIJE

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, soba 97. dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar, na telefon 043/278-194, ili na e-mail: tea.rados@bbz.hr.

Sve obavijesti i promjene vezane uz javni poziv biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr) pod izbornikom JAVNI POZIVI.

KLASA: 300-01/23-01/01

URBROJ: 2103-19/12-23-01

Bjelovar, 31. ožujka 2023.

  Vijesti - Sve