19 Velj 2019

Povjerenstva za reklamacije javnih usluga

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača 15. veljače, pri Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK) osnovana su povjerenstva za reklamacije potrošača 

Za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci – pružatelji javnih usluga koji imaju do pet zaposlenih, Hrvatska obrtnička komora osnovala je povjerenstva za reklamacije potrošača u čijem je sastavu i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Sve eventualne sporove koje članovi HOK-a-pružatelji javnih usluga imaju s potrošačima, mogu se rješavati pred Sudom časti HOK-a ili Centrom za mirenje pri HOK-u.


Potrošači mogu pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred ovlaštenim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (Sud časti HOK-a ili Centar za mirenje pri HOK-u) u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošači mogu pokrenuti sudski ili izvansudski postupak (pred Sudom časti HOK-a ili Centrom za mirenje pri HOK-u) ili postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga tek nakon što su pružatelju javne usluge podnijeli pisani prigovor. Nakon eventualnog primitka odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu.

Prigovor pružatelju javne usluge dostavlja se na adresu:

Hrvatska obrtnička komora

Povjerenstvo za reklamaciju javih usluga

Ilica 49/2

10 000 Zagreb

  Vijesti - Sve