29 Ožu 2023

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Pozivom za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada predviđena su ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 354 milijuna kuna.

Svrha poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

 

U okviru ovog poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

 • izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta

ILI

 • izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina, odnosno biogoriva

 

Pokazatelji projekta:

 • dodatni kapacitet za recikliranje otpada (t/god.) - korisnik dokazuje po završetku provedbe projekta (ne odnosi se na bioplinska postrojenja)
 • smanjena količina biootpada odloženog na odlagališta (t/god.) – korisnik dokazuje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 • izgrađeno postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada (broj) – korisnik dokazuje po završetku provedbe da je izgradio i/ili opremio postrojenje za biološku obradu

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Veliki poduzetnici

koji su na dan podnošenja projektnog prijedloga registrirani najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja

 

Raspoloživa bespovratna sredstva po prijavitelju:

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog poziva:

 • najniži dopušteni iznos - 1 milijun HRK
 • najviši dopušteni iznos - 100 milijuna HRK

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada:
 • izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta

            ili

 • izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, s ciljem proizvodnje anaerobnog digestasta i bioplina, odnosno biogoriva
 • aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
 • usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19)
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
 • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
 • aktivnosti upravljanja projektom i administracije

 

Pitanja i odgovori:

Mogu se postavljati putem sustava eNPOO, kontinuirano za vrijeme trajanja Poziva, najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ili do trenutka podnošenja projektnog prijedloga.

Odgovori će se objaviti na javnom portalu sustava eNPOO uz dokumentaciju referentnog poziva, u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pitanja.

 

Dostava projektnih prijedloga:

 • obavijest o izmjenama, zatvaranju i obustavi poziva objavljuju se na javnom portalu sustava e-NPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi), mrežnim stranicama https://planoporavka.gov.hr i https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390
 • rok za podnošenje projektnih prijedloga istječe 31. listopada 2023. u 14.00h, odnosno iskorištenjem sredstava
 • projektni prijedlog podnosi ovlaštena osoba prijavitelja putem sustava eNPOO https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi

 

Objavljeni poziv, pitanja i odgovore, kao obrasce i priloge vezane uz poziv možete pronaći https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8

  Vijesti - Sve