Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člana koje imenuje Skupština na prijedloge iz udruženja obrtnika. Ista osoba ne može istodobno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

  Tijela komore - Sve