Tijela Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik

 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje imenuje Skupština na prijedloge iz udruženja obrtnika. Ista osoba ne može istodobno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

Članovi nadzornog odbora-mandat 2022.-2026.
Milena Delić Garešnica Uslužni obrt – intelektualne usluge
Nada Jambreković Čazma Uslužni obrt - intelektualne usluge
Željka Čulo Bjelovar Uslužni obrt – intelektualne usluge
 

Upravni odbor Komore ima 7 članova. Članovi Upravnog odbora jesu po funkciji predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.  

Članovi Upravnog odbora-mandat 2022.-2026.
Mario Hrga Bjelovar Uslužni obrt
Tihomir Vreš Čazma Uslužni obrt
Željko Jukić Daruvar Uslužni obrt
Željko Budjina Garešnica Uslužni obrt
Branka Jurić Bjelovar Uslužni obrt
Ivica Ćurić Bjelovar Proizvodnja
Ivan Marković Garešnica Graditeljski obrt

Galerija slika:

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore iz Udruženja obrtnika–ukupno 17 član.
Donosi Statut, program rada, financijski proračun i opće akte. Imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se u udruženjima obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.  

Članovi skupštine-mandat 2022.-2026.
Dalibor Čermak Bjelovar Obrt "ELEKTRORADIONICA"
Damir Milak Bjelovar Obrt "MILAK"
Kristina Mlikotić Bjelovar Obrt "STOP"
Andrijana Pavić Bjelovar Frizerski salon "ANNA"
Hrvoje Selak Bjelovar Obrt "SELAK"
Emica Tudić Bjelovar Obrt za aromaterapiju i masažu "AROMAHERBA"
Goran Grgić Garešnica Obrt "STUDIO KOBRA"
Branimir Unger Bjelovar Obrt "RADIONA ZA OBRADU DRVETA"
Marina Ivanko Daruvar Obrt "LAGUNA"
Davor Herceg Veliki Zdenci Kovinotokarski i strojobravarski obrt "METAL HERCEG"
Vlasta Zounar Daruvar Obrt "LASTA"
Josipa Keć Daruvar Obrt "LIBRUM"
Čedomir Matovina Garešnica Stolarski obrt "POGREBNA OPREMA"
Tomislav Pavec Bjelovar Obrt "ODIE"
Jurica Franc Čazma Obrt "FRANC"
Nenad Debeljak Čazma Obrt "AUTOPRIJEVOZNIK"
Ivan Marković Garešnica Obrt "GRAD-IM"
 

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore.Predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Ne može istovremeno biti član Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika. Predstavlja i zastupa Komoru u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Po funkciji je član Upravnog odbora HOK-e. Ima ograničen mandat–može biti biran na tu funkciju samo dvaput uzastopce.  

Predsjednik-mandat 2022.-2026.
Damir Pavec Bjelovar Ugostiteljski obrt "Garfild"
 
Potpredsjednik-mandat 2022.-2026.
Ivan Marković Bjelovar Obrt "GRAD-IM"