29 Ožu 2023

Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Cilj ovog Javnog poziva je kroz radove gospodarenja šumama (uzgojni radovi) poboljšati kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijediti gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje prijave traje do 31. kolovoza 2023.

Predmet Javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

  • Prirodne obnove šuma
  • Umjetne obnove šuma
  • Njege šuma
  • Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  • Sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
  • Zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji)
  • Održavanje izvora, bunara i cisterni

Prihvatljivi troškovi

Iz točaka 6. i 7. su rad radnika i rad stroja.

Iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma malom šumoposjedniku se financiraju svi radovi gospodarenja navedeni u podtočkama 1.-7., dok se srednjem i velikom šumoposjedniku financiraju radovi gospodarenja podtočaka 4. do 7.

Pravo podnošenja prijave za financiranje

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Prijava za financiranje

Podnosi se na obrascu Zahtjeva za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na dnu stranice, mora biti popunjen u cijelosti u tiskanom obliku, ovjeren potpisom podnositelja prijave i dostavljen u izvorniku. Također, mora biti ovjeren i pečatom.

Obavezni prilog prijavi za financiranje

Uz Zahtjev potrebno je priložiti izvornik potvrde nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave za financiranje te izdane u svrhu prijave na predmetni Javni poziv) ili izvornik rješenja Porezne uprave o reguliranju duga s priloženim dokazima o plaćanju svih dospjelih potraživanja po istome.

Dopune i/ili izmjene podnesene prijave za financiranje nisu dopuštene.

Utvrđivanje opravdanih radova gospodarenja

Obavlja se neposrednim pregledom stanja šume i šumskog zemljišta te izradom elaborata o potrebnim radovima gospodarenja, a sve sukladno odredbama Zakona o šumama i podzakonskih akata.

Neposrednom pregledu dužan je nazočiti šumoposjednik uz predočenje osobne iskaznice.

Ako se pregledom utvrdi dana prijavljenim površinama nema potrebe za radovima gospodarenja, prijava za financiranje smatrat će se nevažećom i neće se dalje razmatrati.

Prioriteti za financiranje su:

Sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
Zaštita šuma od štetnih organizama i požara
Prirodna obnova šuma
Njega šuma koje su prethodnih godina obnovljene, pošumljavane ili popunjavane
Njega šuma
Podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
Umjetna obnova šuma
Održavanje izvora, bunara i cisterni.

Unutar iste vrste radova gospodarenja, prioritet imaju zahtjevi koji su ranije podneseni na ovaj Javni poziv.

Utvrđivanje iznosa sredstava

Ukupni godišnji iznos sredstvima za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se Operativnim godišnjim planom za 2024. godinu.

Dostava elaborata i isplata

Elaborat se dostavlja privatnom šumoposjedniku.

Za izvršene radove iz Elaborata sredstva će biti doznačena na žiro račun privatnog šumoposjednika pod uvjetom kolaudacije radova i zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane Ministarstva.

Rok i način predaje

Rok za podnošenje prijave traje do 31. kolovoza 2023.

Prijave se predaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja na svojoj poleđini ima naznačen puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na desnoj strani mora biti naznačen dan i vrijeme predaje u poštanskom uredu uz upisanu naznaku:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Sektor za šume privatnih šumopsojednika

Služba za unapređenje šuma privatnih šumoposjednika

Područni odjel za unapređenje šuma _____________

Samostalni izvršitelj u ____________

__________________

(ulica i kbr)

__________________

(pošt. Broj i mjesto)

„Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma“

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti isključivo u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektoru za šume privatnih šumoposjednika i/ili u pisanom obliku putem elektroničke pošte: privatne.sume@mps.hr

Cjelovit tekst Javnog poziva možete pronaći na linku.

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/sume/sume_privatnih/objave/Javni%20poziv_gospodarenje_sumama2024.pdf

  Vijesti - Sve