03 Velj 2009

NOVI POTICAJI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE BRANITELJA


Pripremila: Ljubica Kangrga


Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS) objavilo je 26. Siječnja 2009. godine


Javni poziv za dodjelu potpora braniteljima u 2009. godini u cilju otvaranja novih radnih mjesta kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja branitelja


Za potpore iz Mjere samozapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja mogu se kandidirati osobe iz ciljane skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva ili prije početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje ukoliko je isto započeto nakon 16. rujna 2008. godine (za poljoprivredna gospodarstva) odnosno najmanje 30 dana prije registracije djelatnosti( za sve druge oblike djelatnosti),a djelatnost je registrirana nakon 16. rujna 2008.godine te koje nisu koristile potporu za samozapošljavanje MOBMS-a ili ranije Ministarstva hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.
Novčana potpora iznosi 30.000,00 kuna, a isplaćuje se dvokratno: 15.000,00 kuna po odobravanju zahtjeva, a 15.000,00 kuna po dostavi prvog izvješća s računom ili kupoprodajnim ugovorom za strojeve, opremu ili drugo, sukladno poslovnom planu. Osobe koje navedeno izvješće ne dostave u roku od 90 dana od isplate poticaja ili sredstva utroše nenamjenski, dužne su ih vratiti.
Zahtjevi se podnose Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6. Tražitelj sredstava uz popunjen obrazac zahtjeva treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:1. Dokaz o statusu:
– potvrda o statusu hrvatskog branitelja (original, ne stariji od 6 mjeseci) ili preslika iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz presliku osobne iskaznice; odnosno potvrda Ureda državne uprave o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Dokaz o statusu nezaposlene osobe u trajanju od najmanje 30 dana:
– potvrda o statusu osiguranika na mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariji od 15 dana (izlist radnog staža, broj evidencije 133 – obvezno) i
– uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ukoliko je osoba prijavljena u evidenciji HZZ-a – nije nužno)
3. Dokaz o registraciji djelatnosti (ovisno o vrsti djelatnosti):
– za obrt: rješenje Ureda za gospodarstvo o upisu u obrtni registar (s danom ili bez dana početka rada)
– za trgovačko društvo/zadrugu: rješenje Trgovačkog suda o upisu trgovačkog društva/zadruge u sudski registar
– za obavljanje poljoprivredne djelatnosti: rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (podnositelj zahtjeva mora biti nositelj OPG-a)
– za obavljanje drugog oblika djelatnosti: odgovarajući dokaz o registraciji, izdan od strane nadležnog tijela
4. Dokaz o vlasništvu ili najmu poslovnog prostora, zemljišta, koncesije, licence i sl. (ukoliko je isto potrebno za obavljanje djelatnosti)
5. Poslovni plan (obavezno treba sadržavati opis djelatnosti, namjenu poticajnih sredstava, druge izvore financiranja, prethodno radno iskustvo podnositelja zahtjeva, posjedovanje strojeva, opreme ili drugog potrebnog za obavljanje djelatnosti, druge informacije relevantne za donošenje odluke, a prema procjeni podnositelja)
6. Preslika bankovne kartice s brojem žiro-računa

Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće razmatrati za:
1. osobe koje su obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (osim onih koji su obveznici uplate doprinosa postali nakon 16. rujna 2008. godine, a prije toga su imali status nezaposlene osobe najmanje 30 dana)
2. osobe koje ostvaruju naknadu plaće zbog nezaposlenosti sukladno članku 153. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07)
3. osobe koje su u mirovini, kao i osobe kojima je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu
4. korisnici i podnositelji zahtjeva za opskrbninu mlađi od 50 godina (muškarci) odnosno 40 godina (žene)
5. osobe koje su već koristile potporu za samozapošljavanje
6. osobe koje novčanu potporu traže za obavljanje sezonskog obrta
7. redoviti učenici i studenti
8. osobe koje traže poticaj temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika

Nepotpuni, nepravodobni i zahtjevi koji ne ispunjavaju navedene uvjete, kao i zahtjevi koji nisu u skladu s obrascem zahtjeva neće se razmatrati, te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.
Prava i obveze s korisnikom potpore regulirat će se posebnim ugovorom. MOBMS zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava.
Očekivano trajanje zaposlenosti isplatom poticaja za samozapošljavanje je 12 mjeseci, a provjera se vrši uvidom u evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Po isteku navedenog roka namjenski utrošak sredstava utvrđuje Povjerenstvo za kontrolu namjenskog utroška sredstava. Po pozitivnom mišljenju Povjerenstva sredstvo osiguranja (bianco mjenica) vraća se korisniku poticaja.

Javni poziv ostaje otvoren do 24. veljače 2009. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2009. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu, na web stranici www.mobms.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima.

Informacije i savjete možete dobiti i u Hrvatskoj obrtničkoj komori, Savjetodavna služba, 10000 Zagreb, Ilica 49, telefon: 01/48 06 649 gđa. Ljubica Kangrga.

  Vijesti - Sve