29 Lip 2023

Poziv za iskazivanje interesa za izradu Aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga

Hrvatska obrtnička komora prikuplja iskazivanje interesa za izradu Aplikacije za vođenje matičnih knjiga (u daljnjem tekstu Poziv).

PREDMET I CILJ POZIVA

Predmet poziva je iskazivanje interesa za izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga koje HOK provodi u sklopu javnih ovlasti (dalje: Aplikacija).

Cilj Poziva je ispitivanje interesa za izradu Aplikacije, a koji će zadovoljiti kriterije ovog Poziva.

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je razviti Aplikaciju koristeći elemente i logiku postojeće aplikacije koja se koristi u HOK te migrirati sve dosadašnje podatke.

Aplikacija mora sadržavati funkcionalnosti koje vode brigu o urudžbenim brojevima i klasama sukladno propisima koji uređuju uredsko poslovanje, a s obzirom na to da se radi o javnim ovlastima HOK-a.

Aplikacija je zamišljena modularno budući da se sastoji od nekoliko sličnih modula pa se većina funkcionalnosti može iskoristiti i u drugim modulima:

 • Vođenje majstorskih ispita
 • Vođenje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Vođenje naučnika i pomoćničkih ispita
 • Vođenje licenciranih radionica
 • Vođenje ispita za prijevoznike
 • Vođenje ispita za pogrebnike

Kod modula za vođenje ispita potrebno je pokriti sljedeće procese:

 • prijava ispita putem web forme
 • zaprimanje zahtjeva u administratorskom sučelju
 • prijavu kandidata na određene rokove koji se prije definiraju
 • vođenje baze osoba koji su u komisijama
 • unošenje uspjeha za svaki pojedini dio ispita
 • ispis potvrda/diploma kandidatima koji su položili ispit
 • pretraga svih kandidata po svim unesenim kriterijima
 • generiranje raznih izvještaja o ispitima (npr. broj položenih po županijama i zanimanju...)
 • kalkulator ispita u kojem se vode obračuni kako se dijele sredstva od uplate za ispit

Kod modula za vođenje licenciranih radionica potrebno je pokriti sljedeće procese:

 • unos licenciranih radionica
 • pretraga licenciranih radionica po svim unesenim kriterijima
 • generiranje izvještaja o licenciranim radionicama
 • preglednik obračuna licenci

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Aplikacija ili dio aplikacije bi trebao biti izrađen u web tehnologiji, ali svakako su dobro došla i druga rješenja budući da je trenutna aplikacija razvijena u MS Access tehnologiji sa MySQL bazom podataka.

UVJETI POZIVA

Iskaz interesa mora se dostaviti u obliku Izjave potpisana od odgovorne osobe gospodarskog subjekta s referentnom listom kojom se dokazuje rad na sličnim projektima kao i raspoloživost kvalificiranim ljudskim resursima za izvršenje projekta (obrazac Izjave u privitku) neposredno na e-mail adresu: hok@hok.hr, s jasnom oznakom predmeta: Iskaz interesa za izradu aplikacije za vođenje evidencije matičnih knjiga.

Fakultativno, gospodarski subjekt može dostaviti i dodatne materijale kojima detaljno prezentira dosadašnje reference pobrojane u Izjavi.

ROK ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Rok za dostavu iskazivanja interesa je 14. srpnja 2023. godine.

Iskazani interes koji nije dostavljen do naznačenog datuma neće biti uvažen.

NAPOMENA

Objava ovog Poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu sklapanja ugovora s bilo kojim zainteresiranim ponuditeljem niti ispunjenje bilo koje činidbe, po bilo kojoj osnovi.

HOK nije dužan pozvati zainteresirane na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužan sklopiti memorandum o razumijevanju ili ugovor s bilo kojim subjektom koji je iskazao interes.

HOK ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak ili izmijeniti uvjete istog, pri čemu nije dužan obrazlagati svoju odluku. HOK zadržava pravo da ne izabere niti jedan od pristiglih iskazanih interesa.

Na temelju pristiglih iskazanih interesa, odabrat će se jedan ili više gospodarskih subjekata za koje komisija utvrdi da su zadovoljili kriterije iz ovog Poziva  za izradu Aplikacije.

Odabranim gospodarskim subjektima HOK će prezentirati Funkcionalnu specifikaciju s ciljem potpunog razumijevanja ciljeva i svrhe projekta uz prethodno potpisivanje ugovora o povjerljivosti.

Tek nakon prezentacije Funkcionalne specifikacije, HOK će od odabranih gospodarskih subjekata koji su iskazali interes, a zadovoljili su kriterije iz ovog Poziva zatražiti dostavu ponuda za izradu Aplikacije.

Rezultati ovog Poziva bit će dostavljeni pisanim putem na e-mail adrese svim gospodarskim subjektima koji su iskazali interes.

Za dodatne informacije o predmetu iskazivanja interesa obratite se: Emanuel Šarčević, tel: 01/4806 614; 01/4806 666, e-mail: emanuel.sarcevic@hok.hr ili hok@hok.hr

  Vijesti - Sve