04 Srp 2007

PRIJAVA IZLAGANJA NA 15. JESENSKOM SAJMU U GUDOVCU

Sukladno usvojenom Programu rada (i unutar njega Planu učešća na sajmovima) i Financijskom proračunu Obrtničke komore Bjelovar za 2007. godinu, a temeljem zaprimljenog poziva od strane «Bjelovarskog sajma» d.o.o. Obrtnička komora Bjelovar izlagati će organizirano na 15. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu, od 07. – 09. rujna 2007. g.


Komora će izlagati na zatvorenom prostoru u maloj sajamskoj hali koji ćemo vlastitim raspoloživim sredstvima i opremom urediti kao jedinstven izložbeni prostor sukladno potrebama – prijavama izlagača po strukturi i opsegu.


Cijene za izlagače po odbitku učešća – sufinanciranja ove Komore od 25% za zatvoreni prostor sa uključenim PDV biti će:


  • 234,45 kuna za 1 m2 zatvorenog uređenog (vlastitim angažmanom) prostora do 12m2 naručenog bruto izlagačkog prostora

  • (narudžbe izlagačkog prostora po pojedinom izlagaču-obrtniku iznad 9,1 m2 neto neće se sufinancirati sukladno zaključku Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti HOK-e i POK-e)


Istovremeno Komora će izlagati i na otvorenom vanjskom prostoru ispred male sajamske hale, a cijena po odbitku sufinanciranja 25% od strane Komore i uključenim PDV-om biti će:

  • 103,50 kuna za 1 m2 otvorenog prostora

  • bez ograničenja prijavljenog prostora, osim u slučaju bitno većeg interesa obrtnika nego do sadaRiječ je o cijenama za prostor kojeg su izlagači dužni naručiti u bruto površini (bruto površina = neto površina koja im je potrebna za postav svojih eksponata uvećana za 30% – zajedničke prostorije, prolazi za posjetitelje i sl.) što im je važno naglasiti i pojasniti u kontaktu prilikom upoznavanja sa mogućnostima i prednostima učešća na zajedničkom štandu Komore na Sajmu.

Shodno tome, a vezano za uvjet maksimalne narudžbe od 9,1 m² neto unutarnjeg izložbenog prostora kojeg Komora sufinancira s 25%, ovo u praksi znači da se u tom slučaju daje maksimalna narudžba od cca 12 m2 bruto.

Sukladno zahtjevu i potrebama većeg broja izlagača, kroz obrazac Prijava izlaganja dajemo mogućnost pojedinačnog izjašnjenja, odnosno narudžbe 1 stalnog parkirnog mjesta za osobno vozilo za pojedinog izlagača uz uvjet da cijenu od 100,00 kuna (s uključenim PDV-om) podmiri u potpunosti, dakle bez sufinanciranja Komore.

Isto tako, kao i prošle godine sugeriramo svakom pojedinom izlagaču da po svom nahođenju (procjeni rizika) i u vlastitom aranžmanu osigura izloženu robu od rizika krađe, loma, oštećenja, uništenja, požara, elementarne nepogode ili više sile kod svog osiguravatelja.

Podsjećamo da su svi izlagački prostori za vrijeme dok je sajam zatvoren za posjetitelje čuvani od strane zaštitarske službe koju organizira i plaća «Bjelovarski sajam» d.o.o., no istovremeno Sajam isključuje svoju odgovornost od bilo kakve štete na izloženoj robi.

Uvjet za prijavu izlaganja kao i do sada ostaje redovno podmirenje komorskog doprinosa i ostalih obveza prema Komori.

Rok za dostavu Vaših prijava preko Vaših matičnih udruženja obrtnika (zbog eventualnog sufinanciranja Vašeg nastupa i od strane Vašeg udruženja) prema ovoj Komori molimo da bude što brži, a najkasnije do 16. srpnja 2007. g. s obzirom na rok za prijavu koji nam je postavio Bjelovarski sajam d.o.o., te na potrebu obavljanja posljedičnih aktivnosti oko rasporeda izlagača, a prije svega uobličenja konkretnog izgleda kompletnog štanda, uključivo i adekvatne natpise i oznake mjesta izlaganja, kao i obavijesti Sajmu o izlagačima radi unosa u sajamski katalog.

Uoči postavljanja štanda najavljujemo zajednički sastanak svih prijavljenih izlagača glede definitivnog dogovora oko rasporeda na izložbenom prostoru (unutarnjem i vanjskom).

Posebni bismo cijenili sugestije i ideje izlagača na Sajmu glede bolje promidžbene organiziranosti, a u cilju povećanja broja posjetitelja na štandu Obrtničke komore Bjelovar.

Privitak: Obrazac Prijave

Klikom na link možete preuzeti Prijavni obrazac u .pdf formatu:
Prijava gudovac 2007 jesen.pdf

  Vijesti - Sve