14 Srp 2010

Novi propisi od značaja za obrtnike

- ZAKON O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA - NN 73/2010 od 14.06.2010.

- PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPUTAMA KOJIH SU SE OBVEZNI PRIDRŽAVATI KORISNICI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA TE UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI, NN 73/2010 od 14.06.2010.

- PRAVILNIK O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, NN 74/2010. od 16.06.2010.

- UREDBA O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA, NN 77/2010. od 19.06.2010.

- PRAVILNIK O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE, NN 77/2010. od 19.06.2010.

- UREDBA O VISINI VODNOG DOPRINOSA, NN 78/2010. od 23.06.2010.

- PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI, NN 78/2010. od 23.06.2010.

- PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA KRMNOG BILJA, NN 78/2010. od 23.06.2010.

- PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA, NN 78/2010 od 23.06.2010.

- POPIS HRVATSKIH NORMI ZA MEDICINSKE PROIZVODE 2010-05-04, NN 79/2010. od 24.06.2010.

- PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOG DOPRINOSA, NN 79/2010. od 24.06.2010.

- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, NN 80/2010. od 28.06.2010.

- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, NN 80/2010. od 28.06.2010.

- PRAVILNIK O NEPOŽELJNIM TVARIMA U HRANI ZA ŽIVOTINJE, NN 80/2010. od 28.06.2010.

- PRAVILNIK O OČEVIDNIKU VAĐENJU ŠLJUNKA I PJESKA, PRAVILNIK O OČEVIDNIKU DEPONIRANOG ŠLJUNKA I PIJESKA, ODLUKA O VISINI NAKNADE ŠTETE ZA PROTUPRAVNO IZVAĐEN ŠLJUNAK I PJESAK, NN 80/2010. od 28.06.2010.

- PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE NN 81/2010. – 30.06.2010.

- PRAVILNIK O EKSTRAKTIMA KAVE I EKSTRAKTIMA CIKORIJE NN 81/2010. – 30.06.2010.

- PRAVILNIK O OČEVIDNIKU ZAHVAĆENIH I KORIŠTENIH KOLIČINA VODA NN 81/2010. – 30.06.2010.

- UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA NN 82/2010. – 01.07.2010.

- UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA NN 82/2010. – 01.07.2010.

- UREDBA O VISINI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA NN 82/2010. – 01.07.2010.

- PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE NN 82/2010. – 01.07.2010.

- NAREDBA KOJOM SE ZABRANJUJE PRIMJENA NA FARMSKIM ŽIVOTINJAMA ODREĐENIH TVARI HORMONSKOG I TIREOSTATSKOG UČINKA I BETA-AGONISTA NN 82/2010. – 01.07.2010.

- PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PREDMETA OPĆE UPORABE NN 82/2010. – 01.07.2010.

- PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE GRADNJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA NN 83/2010. – 05.07.2010.

- PRAVILNIK O UPRAVLJANJU I UREĐENJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE NN 83/2010. – 05.07.2010.

- PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA NN 83/2010. – 05.07.2010.

- PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA UREĐENJE VODA NN 83/2010. – 05.07.2010.

- PRAVILNIK O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA NN 84/2010. – 07.07.2010.
PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA NN 84/2010. – 07.07.2010.

  Obrtnički propisi - Sve